Dražba nepřevzatých akcií

Proč se Vaše akcie draží?

Pokud při výměně akcií akcie nepřezmete v řádné ani v dodatečné lhůtě, je společnost povinna navrhnout dražbu těchto nepřevzatých akcií. O dražbě Vás dražebník informuje dopisem do vlastních rukou, minimálně 60 dní před dražbou. Samozřejmě pouze pokud Vaše adresa byla společnosti známa, nebo byla správná adresa uvedena v registru CDCP který Vaše akcie původně vedl.

V dražbě se prodávají všechny nepřevzaté akcie najednou. Proto dražební vyhláška obsahuje počet akcií patříčích nejen Vám, ale i ostatním vlastníkům.

Dražba je přístupná veřejnosti. Pokud ovšem nemáte zájem tyto akcie v dražbě koupit, dražby se účastnit nemusíte.

Po provedení dražby by vítěz měl zaplatit kupní cenu. Pokud zaplatí, dražebník odpočte náklady na dražbu (dopisy, posudek znalce, inzerci, odměnu) a na pokyn společnosti Vám zašle příslušný podíl na výtěžku. Pokud vítěz nezaplatí, dražba se opakuje o čemž budete také informováni.