Podmínky používání stránek

Žádáme všechny osoby, které navštívily Internetové stránky poprvé nebo se neseznámily s Podmínkami, aby tak učinily před započetím užívání Internetových stránek. Vstupem na Internetové stránky souhlasíte s Podmínkami.

 

Uživatelské podmínky internetových stránek CYRRUS, a.s.

Obecná ustanovení

Uživatelské podmínky internetových stránek CYRRUS CORPORATE FINANACE, a.s. (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky, za kterých lze užívat internetové stránky http://www.cyrruscf.cz (dále jen „Internetové stránky“) třetími subjekty. Majitelem a provozovatelem Internetových stránek je obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno (dále jen „CCF“).

Obsah
Informace obsažené na Internetových stránkách nejsou právním, daňovým či investičním poradenstvím. Obsah Internetových stránek byl získán ze zdrojů, které CCF považuje za spolehlivé, přesto však nemusí být správné, úplné a aktuální. Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané otázce či tématu. Před provedením jakékoliv investice na základě informací uvedených na Internetových stránkách si informace ověřte nebo se informujte u našich pracovníků.

Odpovědnost
Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané otázce či tématu. Informace nelze považovat za návrh na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv konkrétního investičního nebo jiného instrumentu.

CCF neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Internetových stránek. CCF, jeho statutární orgán, zaměstnanci nebo spolupracující osoby nepřejímají žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu způsobenou, ať přímo či nepřímo, užitím informací prezentovaných na Internetových stránkách. CCF nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Internetových stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Internetových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

V případě nefunkčnosti Internetových stránek se můžete pro získání informací obrátit na pracovníky CCF  prostřednictvím jiných komunikačních prostředků:

Tel.: 538705711 (Brno)                                               e-mail: corporate@cyrrus_cz

CCF neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Internetových stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách.

CCF neodpovídá za obsah webových stránek, ze kterých je možné se připojit na Internetové stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto stránkách.

Ochrana osobních údajů

CCF chrání osobní údaje návštěvníků tohoto serveru před jejich zneužitím. CCF nesbírá žádné Vaše osobní údaje, vyjma těch, které dobrovolně poskytnete a vyjma těch, které je oprávněn nebo povinen archivovat ze zákona. Vámi poskytnuté údaje budou využity pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše údaje nezveřejníme ani neposkytneme žádným třetím stranám. Upozorňujeme Vás, že při Vaší návštěvě naší webové stránky si zaznamenáváme různé technické informace a údaje o uživatelích a návštěvnících stránky v tzv. log files. Tyto soubory neobsahují osobní údaje či informace osobního charakteru.

 Autorská práva

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. si vyhrazuje veškerá autorská práva. Informace obsažené na Internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu. Jakékoliv užití Internetových stránek jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úprav či pořizování kopií, je zakázáno.

V souvislosti s Internetovými stránkami je zakázáno údaje uvedené na Internetových stránkách rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje též na šíření a prezentování obsahu v rámci jiných databází a děl, i na archivace informací u uživatele. V případě zájmu o jiné užití Internetových stránek než jejich prohlížení a čerpání informací, se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu corporate@cyrrus_cz.

Upozornění na rizika spojená s investováním

Pokud se v informacích hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena.

Platnost

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2011.

V případě, že s Podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím Internetové stránky a nadále je nepoužívejte.