Dražby, zpeněžení majetkových podílů

CCF je schopna zajistit nejen prodeje akcií a podílů pro vlastníky, ale i z jiných právních titulů. Jedná se především o podíly prodávané insolvenčními správci, exekutory nebo v rámci výkonu rozhodnutí a realizaci zástavy. Při těchto prodejích je kladen důraz na transparentnost a nezpochybnitelnost prodeje a samozřejmě i maximalizaci výtěžku. Dražit umíme zaknihované i listinné cenné papíry.

Obvyklou metodou jsou zejména veřejné dražby cenných papírů, nicméně jsme schopni zorganizovat i jinou formu prodeje. 

Samostatnou kapitolou jsou dražby nepřevzatých listinných cenných papírů. V těchto případech jsou jejich vlastníci v prodlení s převzetím a emitent je nucen postupovat v souladu s § 214 Obchodního zákoníku. V těchto případech jsme schopni bez problémů zajistit i následnou distribuci podílů na výtěžku dražby mezi bývalé akcionáře a po dohodě zajistit i uložení nedoručitelných částek do úřední (soudní) úschovy podle zákona.

Dražby cenných papírů mohou organizovat pouze obchodníci s cennými papíry s příslušnou licencí a dražebním řádem schváleným ČNB.

 

Bližší informace o probíhajících nebo uskutečněných dražbách naleznete v sekci Běžící projekty.