TORQUES a.s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře. Dosavadním menšinovým akcionářům společnosti náleží protiplnění ve výši 1. 319,- Kč za každou jednu akcii společnosti TORQUES a.s. o jmenovité hodnotě 900,- Kč.

 

Výplata protiplnění probíhá po předložení a předání akcií společnosti TORQUES a.s. v sídle společnosti na adrese Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno. Akcie je možno společnosti TORQUES a.s. předložit a předat tímto způsobem:

1) Osobně v sídle společnosti TORQUES a.s. na adrese Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, a to pouze po předchozí domluvě s kontaktní osobou společnosti TORQUES a.s. (Ing. Marián Janov) v dohodnutém termínu v pracovní dny:

  • Společnost prosí akcionáře, aby si domluvili termín své návštěvy nejméně dva pracovní dny předem telefonicky na čísle + 420 603 820 396 či e-mailem na adrese janov.marian@gmail.com;
  • V tomto případě akcionáři (případně zástavní věřitelé) předloží a předají společnosti TORQUES a.s. v jejím sídle originály dosavadních jednotlivých listinných akcií nebo hromadných akcií je nahrazujících a současně prokážou svou totožnost a oprávnění jednat v dané věci následovně: Akcionář (případně zástavní věřitel) – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán či člen statutárního orgánu akcionáře (případně zástavního věřitele) – právnické osoby navíc předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo jiného dokumentu osvědčujícího existenci právnické osoby a jeho oprávnění právnickou osobu zastupovat. Pokud bude akcie za akcionáře (případně zástavního věřitele) předkládat a předávat zmocněnec, musí se prokázat platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele;

nebo

2) Zasláním poštou nebo jinou doručovací službou (doporučujeme zaslat jako cenné psaní) na adresu        TORQUES a.s., Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, a to spolu s vyplněným formulářem „Zaslání akcií společnosti TORQUES a.s. a sdělení údajů pro výplatu protiplnění“:

  • V tomto případě akcionáři (případně zástavní věřitelé) zašlou do sídla společnosti TORQUES a.s. originály dosavadních jednotlivých listinných akcií nebo hromadných akcií je nahrazujících a současně s tím zašlou vyplněný formulář „Zaslání akcií společnosti TORQUES a.s. a sdělení údajů pro výplatu protiplnění“ (je přiložen k tomuto oznámení a také ke stažení na webových stránkách TORQUES a.s. na adrese www.torques.cz), který opatří svým úředně ověřeným podpisem.

 

Výplata protiplnění je podmíněna předchozím předáním akcií společnosti TORQUES a.s. (viz výše) a probíhá bezhotovostním převodem na bankovní účet dosavadního akcionáře zapsaný v seznamu akcionářů (případně na bankovní účet zástavního věřitele) nebo na jiný bankovní účet sdělený akcionářem (případně zástavním věřitelem) při předání akcií.

Upozorňujeme, že nepředloží-li akcionáři své akcie ve výše uvedené dodatečné lhůtě, bude postupováno dle § 387 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 346 odst. 1 věty první ZOK, tj. nepředložené akcie budou představenstvem společnosti prohlášeny za neplatné.

Další informace bude možné případně získat dotazem zaslaným na e-mailovou adresu janov.marian@gmail.com nebo na tel. + 420 603 820 396 (Ing. Marián Janov).

 

Informace naleznete také na https://torques.cz/


Lhůty k předložení akcií a výplatě protiplnění:
1) řádná lhůta od 8. 3. 2023 do 6. 4. 2023, tj. 30 dnů od data přechodu vlastnických práv k akciím na hlavního akcionáře (datum přechodu vlastnického práva = uplynutím dne 7. 3. 2023, tj. 1 měsíc od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku).

2) dodatečná lhůta od 14. 4. 2023 do 5. 5. 2023

3) zneplatnění nepředložených akcií dne 10. 5. 2023

 

Výplata protiplnění byla ukončena. Výplatu si nadále zajišťuje hlavní akcionář sám, více informací také:

https://torques.cz/

 


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.