Změny

Změny akcií a dluhopisů

Změna je život. A to platí i v případě akcií a dluhopisů či spíše jejich emitentů, kteří musí reagovat na neustále se měnící podmínky a především narůstající administrativu spojenou s vydáváním cenných papírů. Nejčastějšími důvody k vydání nových akcií či změně stávajících jsou legislativní změny a přehodnocení nákladů spojených s vedením emise cenných papírů či s akcionářskou agendou.

Nejčastější změny v případě akcií

Přeměna listinných akcií na zaknihované.

Zejména z důvodu splnění podmínek při přijímání prostředků z veřejných rozpočů (dotace, veřejné soutěže, OZE).

Přeměna zaknihovaných akcií na listinné

Úspora nákladů, oblíbeno menšími společnosti, které neobchodují se státem.

Snížení nebo zvýšení jmenovité hodnoty.

Výměna z důvodu změny údajů emitenta na listinné akcii, nebo výměna z důvodu přeměny emitenta.

Např.: fúze, rozdělení, odštěpení, změna právní formy

Každá taková změna může být pro společnost administrativně a organizačně náročná. I společnost s malým počtem akcionářů je musí informovat o provedených změnách a zajistit obsluhu akcionáře, který žádá po společnosti výměnu cenného papíru.

Při přípravě změn, které s sebou nesou i změnu stanov, je vhodné všechny aspekty důkladně promyslet, vybrat nejhodnější varianty a vyvarovat se chyb, které již udělali jiní…

Je proto na místě svěřit přípravu a administraci změn obchodníkovi s cennými papíry, který v této oblasti má příslušné know – how a potřebné zkušenosti.

Naše společnost může v této oblasti zajistit kompletní servis či dílčí, pokud si chce některé činnosti společnost zajistit vlastními silami.

Vedlejším efektem změn akcií bývá i koncentrace vlastnictví.


Při zaknihování akcií nabízíme:

 • zastupování Společnosti při jednání s Centrálním depozitářem cenných papírů
 • uzavření smlouvy s CDCP jménem emitenta (obchodník bude administrátorem úpisu akcií)
 • vytvoření datových souborů pro zaknihování včetně kontroly údajů poskytnutých akcionáři
 • komunikace s akcionáři, kteří poskytli chybné údaje pro zaknihování
 • komunikace s akcionáři, kteří budou chtít akcie dodatečně zaknihovat (odevzdat akcie a sdělit potřebné údaje)
 • samotné zaknihování akcií prostřednictvím aplikace ISB
 • zaknihování akcií, jejichž vlastníci neodevzdali původní listinné akcie, na technický účet u CDCP
 • následný prodej akcií z technického účtu

Při vydávání listinných akcií zajistíme:

 • zrušení evidence akcií v CDCP
 • zajištění seznamu osob oprávněných k vyzvednutí listinných akcií
 • rozložení a tisk listinných akcií a hromadných listin v požadovaném stupni ochranných prvků i na ceninový papír
 • distribuci akcií mezi akcionáře včetně zajištění dat pro seznam akcionářů
 • komunikaci s akcionáři
 • konzultace vhodné formy vedení seznamu akcionářů
 • prodej nepřevzatých akcií

Pro odhad cenové a časové náročnosti nás kontaktujte

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.