Změny

Změny akcií a dluhopisů

Změna je život. A to platí i v případě akcií a dluhopisů či spíše jejich emitentů, kteří musí reagovat na neustále se měnící podmínky a především narůstající administrativu spojenou s vydáváním cenných papírů. Nejčastějšími důvody k vydání nových akcií či změně stávajících jsou legislativní změny a přehodnocení nákladů spojených s vedením emise cenných papírů či s akcionářskou agendou.

Nejčastější změny v případě akcií

Přeměna listinných akcií na zaknihované.

Zejména z důvodu splnění podmínek při přijímání prostředků z veřejných rozpočů (dotace, veřejné soutěže, OZE).

Přeměna zaknihovaných akcií na listinné

Úspora nákladů, oblíbeno menšími společnosti, které neobchodují se státem.

Snížení nebo zvýšení jmenovité hodnoty.

Výměna z důvodu změny údajů emitenta na listinné akcii, nebo výměna z důvodu přeměny emitenta.

Např.: fúze, rozdělení, odštěpení, změna právní formy

Každá taková změna může být pro společnost administrativně a organizačně náročná. I společnost s malým počtem akcionářů je musí informovat o provedených změnách a zajistit obsluhu akcionáře, který žádá po společnosti výměnu cenného papíru.

Při přípravě změn, které s sebou nesou i změnu stanov, je vhodné všechny aspekty důkladně promyslet, vybrat nejhodnější varianty a vyvarovat se chyb, které již udělali jiní…

Je proto na místě svěřit přípravu a administraci změn obchodníkovi s cennými papíry, který v této oblasti má příslušné know – how a potřebné zkušenosti.

Naše společnost může v této oblasti zajistit kompletní servis či dílčí, pokud si chce některé činnosti společnost zajistit vlastními silami.

Vedlejším efektem změn akcií bývá i koncentrace vlastnictví.


Při zaknihování akcií nabízíme:

 • zastupování Společnosti při jednání s Centrálním depozitářem cenných papírů
 • uzavření smlouvy s CDCP jménem emitenta (obchodník bude administrátorem úpisu akcií)
 • vytvoření datových souborů pro zaknihování včetně kontroly údajů poskytnutých akcionáři
 • komunikace s akcionáři, kteří poskytli chybné údaje pro zaknihování
 • komunikace s akcionáři, kteří budou chtít akcie dodatečně zaknihovat (odevzdat akcie a sdělit potřebné údaje)
 • samotné zaknihování akcií prostřednictvím aplikace ISB
 • zaknihování akcií, jejichž vlastníci neodevzdali původní listinné akcie, na technický účet u CDCP
 • následný prodej akcií z technického účtu

Při vydávání listinných akcií zajistíme:

 • zrušení evidence akcií v CDCP
 • zajištění seznamu osob oprávněných k vyzvednutí listinných akcií
 • rozložení a tisk listinných akcií a hromadných listin v požadovaném stupni ochranných prvků i na ceninový papír
 • distribuci akcií mezi akcionáře včetně zajištění dat pro seznam akcionářů
 • komunikaci s akcionáři
 • konzultace vhodné formy vedení seznamu akcionářů
 • prodej nepřevzatých akcií

Pro odhad cenové a časové náročnosti nás kontaktujte

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.

Z blogu o změně akcií a dluhopisů

Prohlášení akcií za neplatné neupírá akcionářům právo na výměnu akcií za nové

Nejvyšší soud ČR potvrdil dlouholetou praxi, která umožňuje akcionářům výměnu akcií až do dražby. Zamezil tak pokračování několika případů z posledních let, kdy emitenti odmítli… CELÝ ČLÁNEK

Akcie změněné zákonem o transparentnosti nelze prohlásit za neplatné, tedy ani vydražit.

Častým dotazem emitentů je, jak se postavit k akciím, které byly zákonem o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (č. 134/2013 Sb.; dále jen jako … CELÝ ČLÁNEK