VÍTKOVICE, a.s.

Dražba č. 2021-116


Dne 23. 3. 2021 proběhla veřejná elektronická nedobrovolná dražba listinných akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., které si akcionáři nepřevzali při přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír dle § 543 zákona č. 89/2012 Sb. ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Dražební vyhláška č. 2021-116
2021_116_DV.pdf

Dopis akcionářům
2021_116_Dopis_akcionarum.pdf

Dodatek dražební vyhlášky č. 2021-116
2021_116_Dodatek_DV.pdf

Údaje z protokolu o provedené dražbě č. 2021-116
2021_116_Udaje_z_protokolu.pdf


Podíl na výtěžku dražby bude bývalým akcionářům vyplacen přímo společností VÍTKOVICE, a.s. na základě vyplněného Formuláře pro sdělení požadovaného způsobu výplaty podílu na výtěžku dražby akcií s úředně ověřeným podpisem, který bude doručen na adresu VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 
3020, 703 00 Ostrava.

 

Akcionáři měli právo na převzetí akcií až do okamžiku zahájení dražby, resp. z technických důvodů a nutné kontroly do 19. 3. 2021.
Informace k procesu převzetí listinných akcií jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti https://www.vitkovice.cz/pro-akcionare

Převzetí akcií bylo možné POUZE po přechozí dohodě. 
Rezervace termínu a místa pro vyzvednutí listinných akcií na jméno se administrovala u paní Aleny Sedláčkové, na telefonním čísle 595 956 304 nebo paní Aleny Rybářové, na telefonním čísle 725 583 289 nebo e-mailových adresách a.sedlackova@vitkovice.cz nebo alena.rybarova@vitkovice.cz. Na základě domluveného termínu a místa byly akcie připraveny k vyzvednutí.

 

ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY PŘED DRAŽBOU
AKCIONÁŘŮ, KTEŘÍ SI NEPŘEVZALI LISTINNÉ AKCIE 
SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S.

Kolik mám akcií?
Z celkového počtu akcií uvedeného v dražební vyhlášce na Vás připadá jen malá část, odpovídající počtu akcií, které jste získal(a) v kuponové privatizaci (řádově jednotky nebo desítky kusů) nebo nakoupil(a) na burze. Přesný počet akcií připadající na Vás je uveden v poštovní zásilce, kterou jste obdržel(a) před dražbou.

Musím si akcie vyzvednout?
Nemusíte, není za to žádná sankce, avšak akcie, které si nevyzvednete budou vydraženy a přestanete být akcionářem Společnosti. Místo toho budete mít nárok na výtěžek dražby.

Jaký bude výtěžek dražby?
Hodnota nejnižšího podání v dražbě činí 63 Kč na jednu akcii a přihazování probíhá směrem nahoru. Konečná výše dražebního výtěžku závisí na vývoji samotné dražby. Výtěžek dražby připadající na Vás pak bude součinem počtu kusů Vašich akcií a ceny dosažené vydražením, od toho budou odečteny náklady dražby, které je možné odhadnout na přibližně 10 % až 15 % z ceny.

Jak dostanu výtěžek dražby?
Výtěžek dražby bude rozesílán přibližně 3 měsíce po skončení dražby, poté co vydražitel uhradí kupní cenu a budou spočteny všechny náklady dražby. Výtěžek Vám bude vyplacen na Váš bankovní účet, který Společnosti oznámíte nebo zaslán poštovní poukázkou na adresu bydliště (sídla), které bylo uvedeno v Seznamu akcionářů ve výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů (dříve Středisko cenných papírů) ke dni přeměny podoby předmětných akcií. Formulář pro oznámení bankovního spojení bude zveřejněn na internetových stránkách Společnosti po provedení dražby.

Musím se dražby účastnit?
Nemusíte. Dražby se účastní zájemci, kteří chtějí koupit všechny nepřevzaté akcie (viz výše Předmět dražby).

Do kdy si mohu akcie vyzvednout?
Pokud si akcie Společnosti chcete převzít, je potřeba tak učinit před dražbou, nejpozději do pátku 19. 3. 2021. K převzetí akcií se musíte předem objednat viz níže.

Jak si mám akcie vyzvednout = JAK SE OBJEDNAT NA VYZVEDNUTÍ AKCIÍ?
Nejdříve kontaktujte Společnost a sdělte svůj zájem o převzetí listinných akcií na telefonickém čísle 595 956 304 nebo 725 583 289 nebo e-mailových adresách a.sedlackova@vitkovice.cz nebo alena.rybarova@vitkovice.cz. Prostřednictvím těchto kontaktů sdělíte údaje nezbytné pro přípravu akcií a dohodnete si termín převzetí akcií.

Kde se vyzvedávají akcie?
V sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. na adrese Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava nebo v Personálním a vzdělávacím centru na adrese Kotkova 4, Vítkovice, Ostrava, výhradně po předchozí telefonické či e-mailové dohodě.

Je možné vyzvednutí akcií provést korespondenčně (poštou)?
Není, a to zejména z důvodu složitého technického zabezpečení korespondenční výměny s ohledem na ochranu práv akcionářů a oprávněných držitelů akcií.

Kdo může akcie převzít?
Akcie si mohou převzít akcionáři, kteří jsou ke dni zpracování závěrečného výpisu z evidence emise
ISIN CZ0005098558 uvedeni v seznamu akcionářů, tzn. měli akcie společnosti na svém majetkovém účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů (dříve Středisko cenných papírů), případně jiná osoba zmocněná akcionářem Společnosti k převzetí akcií. Fyzické osoby se při převzetí akcií prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupci právnických osob dále předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce.

Zmocněnci akcionářů Společnosti dále odevzdají plnou moc s úředně ověřeným podpisem (podpisy) zmocnitele (akcionáře). Obsahem plné moci pak musí být minimálně:

  • Identifikační údaje akcionáře (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště akcionáře)
  • Identifikační údaje osoby, která je zmocněna k převzetí akcií za Akcionáře (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště)
  • Výslovné zmocnění k převzetí akcií Společnosti
  • Uvedení čísla bankovního účtu Akcionáře

Převzetí akcií Akcionář, nebo jeho zástupce, stvrdí podpisem na předávacím protokolu.

Kde dostanu další informace?

K akciím, seznamu akcionářů a jejich převzetí:
VÍTKOVICE, a.s., na internetových stránkách Společnosti www.vitkovice.cz/pro-akcionare tel.: 595 956 304 nebo 725 583 289, email a.sedlackova@vitkovice.cz nebo alena.rybarova@vitkovice.cz.

K dražbě:
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., na internetových stránkách dražebníka https://www.cyrruscf.cz/vitkovice, e-mail vitkovice@cyrruscf.cz


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.